مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق admin-A-10-1-7-be1f01c-1

۲- مدلسازی در محدوده رفتار خطی ۲-۱- المانبندی روش اجزای مجزای اصلاح شده، مبتنی بر المـان بنـدی محـیطسازه توسط بلوکهای صلب و تعریف سطوحی بهنـام سـطوحتماس، و برقراری رابطه نیـرو – تغییـر مکـان بـرای المـانهـا Read more…

By 92, ago