مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله archive-A-10-24-85-aa41632-1

ماتریس تبدیل (ژاکوبین) مدول حجمی (2-(N.m گشتاور برآیند تنش(N.m) نیروی حاصل از تنش(N) تعداد نقاط درون یاب در راسـتای یـک ودو مقیاس طول (m) انرژی کرنشی(N.m) بردار جابجایی(m) (m) خیزدستگاه مختصات دکارتی بردار موقعیت(m) یونانی Read more…

By 92, ago