برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان admin-A-10-1-15-c0f1993-1

Min  n Ui2(٢)1i.0Subject to g(U) = کــه در آنUi مقــدار متغیــر تصــادفیi ام در فضــای نرمــالاستاندارد وn تعداد متغیرهای تصادفی است.ایده ارائـه شـده توسـط هاسـوفر و لینـد بـرای متغیرهـایتصادفی غیرنرمال صحیح نبوده و لـذا Read more…